Provozní řád Tenisového klubu TK PBtisk Bohutín

 

I. Základní ustanovení

1.      Provozní řád stanovuje základní pravidla využívání areálu Tenisového klubu TK PBtisk Bohutín  (dále jen TK) členy i nečleny klubu.

2.      Cíle a poslání TK vymezují Stanovy TK, které jsou k nahlédnutí v klubovně.

3.      Tenisové kurty, tělocvična a klubovna se sociálním zařízením a šatnami jsou majetkem TK. Rovněž tak nářaďovna (kůlna), bývalé šatny (nad kurtem č. 2) a technické zázemí (kotelna a uhlárna) pro nafukovací halu (u kurtu č. 2)
Prostranství před sokolovnou (venkovní posezení) a dětský koutek (před kurtem č. 3 a 4) spravuje TK v rámci nájemní smlouvy s obcí.

II. Členství v TK

 

1.        Členem TK je možné se stát na základě žádosti podané Výkonnému výboru TK (dále jen  VV  TK). VV TK žádost posoudí a stanoví podmínky pro vstup žadatele do TK.

 

2.        Aktivně hrající děti se stávají členy TK přechodem do kategorie mladšího žactva, současně s vyhotovením registračního průkazu závodního hráče.

 

3.        Pokud nemá člen splněné členské povinnosti. (viz článek IV, bod 1 a 2) k 31. prosinci, jeho členství zaniká.

 

III. Práva a povinnosti členů TK

 

     1.   Člen má povinnost se seznámit se Stanovami TK a tímto Provozním řádem a dodržovat jejich ustanovení.

 

     2.   Člen má právo využívat bezplatně tenisové dvorce v souladu s Hracím řádem a to po splnění členských povinností.

 

     3.   Člen má povinnost šetřit veškeré zařízení a další majetek klubu a chránit je před zcizením.

 

     4.   Člen má povinnost platit členské příspěvky a odpracovat brigádnické hodiny při jarní údržbě kurtů a areálu a to ve výši a rozsahu stanoveném v článku IV tohoto Provozního řádu.

 

     5.   Člen má povinnost nejednat v rozporu se zájmy klubu, zejména nevykonávat jakoukoliv činnost, která by mohla poškodit pověst a zájmy klubu a jeho sponzorů; zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které souvisejí s aktivitami a činností klubu a jejichž zveřejnění si klub nepřeje.

 

     6.   Člen má právo se účastnit akcí pořádaných TK (zejména dlouhodobý turnaj čtyřher o Pohár PB tisku nebo tzv. Grand Slam)

 

     7.   Člen má právo si pronajmout kurty za zvýhodněných podmínek pro pořádání vlastních turnajů. Žádost o volný termín předkládá vždy do 31. ledna Výkonnému výboru TK.

 

     8.   Člen má právo využívat klubovnu nebo venkovní posezení pro vlastní společenské akce. Vždy po předchozím projednání a odsouhlasení VV TK.

 

     9.   Člen má právo předkládat VV TK náměty, dotazy, stížnosti a připomínky k práci a činnosti klubu. VV TK musí takový podnět projednat na nejbližší schůzi VV TK od jeho doručení

            a s výsledkem seznámit předkladatele

 

 

 

 

IV. Členské příspěvky a brigádnické povinnosti

 

1.      - aktivně hrající člen                            2 000,- Kč/10 hodin*

            - aktivně hrající člen dorost                 1 500,- Kč/10 hodin*              
            - aktivně hrající člen ml.+st.žák          
1 500,- Kč/  5 hodin*

      - nehrající člen (udržovací poplatek)      200,- Kč/  0 hodin

 

            * hodnota jedné brigádnické hodiny je Kč 150,-. Je možné místo odpracování uhradit.

 

2.      Poslední termín pro zaplacení členských příspěvků je 1. květen. Na člena, který po tomto termínu nebude mít splněny své povinnosti, bude pohlíženo jako na nečlena a to se všemi nevýhodami z toho plynoucími (omezená možnost rezervace kurtů, úhrada pronájmu kurtu)

 

3.      Všechny práce v rámci brigádnických hodin se provádějí podle rozhodnutí VV TK a pokynů správce areálu, který vede záznam o odpracovaných brigádnických hodinách. Placení členských příspěvků a plnění brigádnických povinností uvede v rozpisu umístěném v klubovně TK.

 

4.      Za děti do 15 let věku, mohou brigádnické hodiny odpracovat rodiče nebo osoby starší 15 let.

 

5.      Od povinnosti odpracovat brigádnické hodiny jsou zproštěny matky dětí do 6 let, senioři nad 70 let věku a členové VV TK.

 

 

V. Rezervace kurtů a Hrací řád

 

1.        Rezervace kurtů je možná v internetovém rezervačním systému TK na www.tkbohutin.cz a nebo na telefonním čísle správce: 704 094 598.

2.      Cena za pronájem kurtu pro nečleny TK je Kč 140,- za 1 hodinu.
Je možnost zakoupit zvýhodněné permanentní vstupenky - na 10 hodin / 1190,- Kč. Platnost permanentky je vždy na 1 sezonu.

 

3.      V případě, že se hráč nedostaví na zarezervovaný kurt v určený čas, po 10 minutách je jeho rezervace zrušena a správce může obsadit tento kurt jiným zájemcem o hru.

 

4.      Členové i nečlenové jsou povinni dodržovat Hrací řád.

 

 

5.                         Hrací řád

 

a)      Vstup na kurty je povolen pouze v tenisové obuvi a čistém, vhodném oblečení. Hraní v plavkách nebo tzv. do půli těla není povoleno.

 

b)      Před započetím hry, je-li kurt suchý, je nutné ho pokropit.

 

c)      Hrací doba je 60 min. 5 minut před koncem hrací doby je nutné zahájit úpravu kurtu.

 

d)      Při hře jsou hráči povinni dodržovat zásady slušného chování a vyvarovat se nevhodných slovních projevů. Zvláště je nutno se vystříhat nepřiměřených hlasitých a vulgárních výkřiků.

 

e)      Po hře je nutné kurt upravit nejprve hrablem a poté síťovačkou a to po celé ploše kurtu od obrubníku k obrubníku.

 

f)        Na kurtu je nutné udržovat čistotu a pořádek, odpadky ukládat jen do nádob k tomu určených. Zejména je přísně zakázáno močení na kurtech!

 

6.      Na dodržování Hracího řádu dohlíží správce. Porušení Hracího řádu uvede do Provozní knihy areálu. Při opakovaném hrubém porušení uvedených zásad a po neuposlechnutí napomenutí má správce právo hru ukončit a hráče z dvorce vykázat bez nároku na vrácení hracího poplatku.

V. Ostatní a závazná ustanovení

1.      Parkování motorových vozidel v areálu je možné jen na místech k tomu vyhrazených (horní parkoviště u lesa za kurtem č. 2, parkoviště vedle kurtu č. 2), v prostoru mezi kurtem číslo 6 a dětským koutkem má vjezd a parkování povolen správce s jedním vozidlem.

2.      Vodění psů do tenisového areálu a jejich pobyt je možný pouze na vodítku. Při nedodržení tohoto pokynu bude majitel a jeho pes vykázán z tenisového areálu.

3.      Uživatelé šaten nesmějí ponechávat po areálu volně své tenisové oblečení, ručníky a tenisky. Tyto věci je nutno uklidit do svých skříněk nebo odnést domů.

4.      Všichni členové tenisového klubu TK PBtisk Bohutín a ostatní návštěvníci jsou povinni udržovat v areálu i okolí čistotu a pořádek, neničit zařízení ani zeleň.

5.      Vedení TK PBtisk Bohutín neručí za věci odložené v šatnách nebo na tenisových dvorcích. Doporučuje svým členům, aby osobní doklady, peníze nebo další věci neponechávali, bez náležitého zajištění a stálé osobní kontroly.

6.      Povinností všech členů tenisového klubu TK PBtisk Bohutín, rodičů dětí a ostatních uživatelů tenisového areálu TK PBtisk Bohutín je podrobně se seznámit se zněním tohoto herního řádu a bezpodmínečně dodržovat v něm uvedené podmínky, ustanovení a závazné pokyny.

7.      Tento Provozní řád byl schválen VV TK dne 29. 3. 2015 a tímto dnem nabývá účinnosti

 

V Bohutíně dne 29. 3. 2015

Jiří Tureček
předseda VV TK


000.jpg